sge_solar_logo_color

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Solar SGE Sp. z o.o Sp. K, adres: ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70 70-351 Szczecin, KRS:
0000788342, NIP: 852265667 2, REGON: 383452290, adres poczty elektronicznej: biuro @grupasge.com (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
  • działań analitycznych i statystycznych,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Panią/Panem kontaktu kontaktu.


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisk o, nr telefonu, adres email, dane dotyczące działki.


V. Okres przetwarzania danych osobowych

Podając swoje dane wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie do celów wskazanych powyżej.

Dane te będą przetwarzane:

 • do momentu odwołania zgody
 • do ustania celu, dla którego zostały zebrane


VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom powiązanym z administratorem, należących do grupy SGE Solar, tj:

  • Solar SGE Sp. z o.o. Sp. K.
  • SGE Sp. z o. o.
  • Solar SGE II Sp. z o.o.
  • Solar SGE III Sp. z o.o.
  • Solar SGE IV Sp. z o.o.
  • Solar SGE VI Sp. z o.o o.
  • Solar S GE VII Sp. z o.o o.
  • Solar S SGR VII Sp. z o.o o.
  • Construction Solar SGE Sp. z o.o.
  • Solar SGE Construction Sp. z o.o.
  • Solar Agro Land Sp. z o.o.
  • Agro Bio Sp. z o.o.

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia
  zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@grupasge.com.
 3. Administrator spełni a lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności
  (RODO).


VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookie s do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.


IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.