sge_solar_logo_color

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

nasza baza wiedzy

Przejrzyj zanim zadzwonisz

Zarządzamy budową tj. jesteśmy Generalnym Wykonawcą i dobieramy firmy wykonawcze do poszczególnych zadań. Firma zatrudnia specjalistów i menadżerów, którzy zażądają procesem budowlanym i prowadzi nadzór nad poszczególnymi etapami budowlanymi.

Minimalna powierzchnia ok. 1 ha, teren niezalesiony, niezacieniony. Klasa gruntu: IV, V, VI. Brak Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego lub posiadający zapisy pozwalające na lokalizowanie farm fotowoltaicznych. Linia średniego napięcia w bliskiej okolicy działki.

Na 29 lat i 11 miesięcy, co do zasady. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 30 lat kodeks nakazuje takie umowy traktować jako umowy na czas nieokreślony, a takie umowy można wypowiedzieć w każdym czasie na koniec roku kalendarzowego. My zawieramy umowy na czas określony tj. 29 lat i 11 m a rolnik może ją rozwiązać, tylko w sytuacji, gdy nie zapłacimy czynszu lub używamy grunt na inny cel niż budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej.

Przygotowujemy i budujemy PV od 1 MW wzwyż bez ograniczeń. Każdy grunt badamy indywidualnie, a moc PV ustalamy w oparciu o dostępny teren oraz jakość infrastruktury energetycznej w terenie. Wyprodukowany prąd musimy przesłać do odbiorców liniami energetycznymi należącymi do właściwego operatora sieci np. ENEA, ENERGA, PGE, Tauron (zależy od regionu), musi więc być techniczna możliwość przyłączenia naszej PV do sieci, a następnie przesłania prądu przez istniejące w terenie kable energetyczne. Ustalamy, więc w pierwszej kolejności dostępne możliwości przesyłowe, a następnie dostosowujemy moc PV do tych możliwości.

Tak, bierzemy wszystkie kwestie na siebie. Właściciela nic nie interesuje i za nic nie płaci. WAŻNE – czynsz dzierżawny płacimy od momentu rozpoczęcia budowy. W trakcie przygotowania formalności dla farmy fotowoltaicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę (czynności przed rozpoczęciem budowy) właściciel posiada grunt, pobiera dopłaty do gruntu i go użytkuje. Czasami godzimy się na tzw. opłatę rezerwacyjną za ten okres, ale dotyczy gruntów dla nas bardzo atrakcyjnych.

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza raz w roku aukcję na zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Aby stanąć do aukcji trzeba mieć gotowy projekt w sensie formalno-prawny tj. pozwolenie na budowę PV. Inwestor, który wygrywa aukcję ma gwarancje ceny sprzedaży energii elektryczne z PV przez kolejnych 15 lat. Cena jest co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji. W oparciu o tą stałą cenę buduje się model biznesowy i rozpoczyna się proces budowy. Wytwórca musi wybudować instalację w ciągu 24 miesięcy od dnia wygrania aukcji. W tym roku aukcje odbędą się 3 grudnia dla instalacji do 1 MW.

KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) podaje wskaźniki przeliczeniowe dla emisji unikniętej „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów realizowanych w Polsce”, który jest obecnie na poziomie 825,412 kg CO2/MWh.
 
Dla naszych projektów daje to odpowiednio:
 
- 145 x 1000MWh x 825,412 kg = 119 684 740 kgCO2eq
 
- 300 x 1000MWh x 825,412 kg = 347 623 600 kgCO2eq
 
Ilość wyprodukowanej energii brana do obliczeń wskaźnika pochodzi z systemu pomiarowego energii mierzącego ilość energii wyprodukowanej przez elektrownię fotowoltaiczną.
 
Aktualnie Grupa rozwija projekty o łącznej mocy ponad 300MW, co przyczyni się do ponad 347 623 600 kgCO2eq - ograniczenia ilości dwutlenku węgla który nie trafił dzięki nam do atmosfery.
Misją firmy jest ochrona środowiska poprzez rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju.